Likviditet

Hva er likviditet?

Likviditet er et uttrykk som brukes om virksomhetens beholdning. Likviditeten regnes ut i fra virksomhetens økonomi og tilgang på enkelt omsettelige midler for å dekke betalingsforpliktelsene, som for eksempel skatter og avgifter eller utestående fordringer hos dine leverandører.

God likviditet innebærer at virksomheten besitter nødvendige midler til å betale for seg og forutsetter god økonomistyring, kontroll på utgifter og gjeldsposter. Presis ars AS hjelper deg oppnå økt betalingsevne gjennom å tilrettelegge for gode rutiner og anbefale tiltak som gir deg kontroll på virksomhetens betalingsevne og kjøpekraft.


Faren ved dårlig likviditet

Til tross for gode økonomiske resultater, opplever mange bedrifter i Norge mangel på midler til å innfri betalingsforpliktelser som regninger, lønnsutbetalinger, skatter og avgifter. Dette kan på sikt gå utover virksomhetens forhold til leverandører, arbeidstakere, banker og investorer.


Likviditetsbudsjett

Med god likviditet står virksomheten sterkere. I første instans anbefaler vi å sette opp et likviditetsbudsjett.

Likviditetsbudsjettet gir oversikt over midler virksomheten har til rådighet til enhver tid. Med et likviditetsbudsjett blir det enklere å sette tilgjengelige midler opp mot dine økonomiske forpliktelser og kartlegge eventuelle uoverensstemmelser.

Likviditetsstyring

Opplever du problemer med bedriftens økonomi er det viktig å iverksette tiltak så tidlig som mulig. Presis ars AS tilbyr tjenestene og rådene som hjelper deg oppnå bedre likviditetsstyring. Vi går gjennom regnskapet og bistår med råd for hvordan din virksomhet kan forbedre kontantstrømmen, rutiner for å innhente utestående beløp og frigjøre likviditet.