Nyheter

Presis Ars har ansatt ny daglig leder!

Vi har gleden av å informere våre kunder om at Huma Saboor er ansatt som ny daglig leder i Presis Ars. Huma jobber i dag som daglig leder i Firmakompetanse AS, og har gjort dette siden 2019. Som en forlengelse av ansettelsen slår også selskapene Presis Ars AS og Firmakompetanse AS seg sammen. Med dette blir vi en sterkere enhet og får et større faglig miljø.

 

I en hverdag som stadig blir mer digitalisert er det trygt å ha med en daglig leder som ser muligheter i ny teknologi. Huma er strategisk og nyskapende med en analytisk tilnærming. Dette kombinert med lederegenskaper som skaper tillit og bygger lag. I sum mener vi Huma har det selskapet trenger for å tydeliggjøre retning, skape endring og engasjement for å gjennomføre og løfte framtidens regnskapsbyrå.

INFOBREV 2023
Innhold
1. Noen endringer i Statsbudsjettet for 2023
2. Nye satser i reiseavtalene
3. Nye skattemeldinger
4. Utbytterestriksjoner ved tilskudd
5. Nye dokumentasjonsregler ved krav om nedsetting av formuesverdi på næringseiendom
6. «Monsterskatt»
7. Nye parkeringsregler ved besøk hos oss
8. Innrapportering av betalinger til selvstendig næringsdrivende (RF 1321)
9. Alle balanseposter skal dokumenteres
10. Aksjonærregisteroppgaven 2022
11. Frister for årsoppgjøret 2022
12. Digitalisering/elektronisk signatur
13. Hold deg ajour på Facebook


1. Noen endringer i Statsbudsjettet for 2023
Det er en del endringer i Statsbudsjettet i år som er vesentlig for bedrifter å få med seg knyttet til endringer i skattesatser og nivå.

Den mest markante endringen gjelder økt beskatning av utbytte fra selskap til personlige aksjonærer. Den såkalte oppjusteringsfaktoren økes fra 1,60 til 1,72 noe som i praksis innebærer at skatt på utbytte for personlige aksjonærer endres fra 35,2 % i dag til 37,84 % i 2023. Det som er spesielt her er at ny skattesats får virkning allerede fra utbytte vedtatt/besluttet 6. okt 2022 eller senere.

Det er beslutningstidspunktet som er avgjørende for hvilken skattesats som skal benyttes og hvilket år utbyttet tas til beskatning, og ikke utbetalingstidspunktet. Om det er mulig å ta ut tilleggs- eller ekstraordinært utbytte i 2022 avhenger blant annet av utbyttegrunnlaget fra regnskapet for 2021, samt at det er krav til forsvarlig egenkapital og likviditet.

Et annet viktig punkt for mange er at det er innført ekstra 5 % arbeidsgiveravgift for lønn over 750.000,-. Med lønn menes også naturalytelser (fri bil, telefon, etc) og pensjonsinnskudd til den enkelte ansatte. Grensen gjelder for hver arbeidsgiver dersom det er flere. Det er utbetalingstidspunktet som er avgjørende ved lønnsinnberetning, slik at det kan være viktig å få utbetalt overtid og bonuser for 2022 før nyttårsaften i år.

Noen andre viktige endringer for 2023:
• EL-bil som firmabil skal nå beskattes på lik linje som øvrige biler, altså ikke lenger noen rabatt i beregningsgrunnlaget
• Sekundærbolig verdsettes til 100 %
• Verdsettelse av aksjer og næringseiendom økes fra 75 % til 80 %.
• Noe økning av selve formueskattesatsen fra 0,95 % til 1,00 %.
• Mva på nye elbiler ved kjøpsbeløp over 500.000,-. Det er det overskytende beløp over 500.000,- som blir tillagt 25 % merverdiavgift. Gjelder for biler som blir registrert fra 01.01.2023.

2. Nye satser i reiseavtalene
Endringer i statens satser for 2023:
• Kjøregodtgjørelse, kr 4,48 pr km
(NB! Fortsatt er skattefri del uendret på kr 3,50, slik at det må trekkes forskuddsskatt og betales arbeidsgiveravgift for utbetalinger på mer enn kr 3,50 pr km)
• Diett innenlands for reiser over 12 timer uten overnatting. Kost dekkes med kr 637,-
• Diett innenlands for reiser over 12 timer med overnatting: Kost dekkes med kr 872,-
• Diett innenlands for reiser mellom 6 og timer. Kost dekkes med kr 342,-
• Også en del endringer for satser på reiser utenlands.

3. Ny skattemelding
For selvstendig næringsdrivende foreligger det ny skattemelding for inntektsåret 2022 (innlevering våren 2023). Blir nå mer lik den skattemeldingen som gjelder for privatpersoner og er mer temabasert. I fjor var et forsøksår hvor vi sendte inn ny type skattemelding for flere av våre kunder. I år er det obligatorisk for alle. Må i utgangspunktet sendes inn via regnskapsprogram/årsoppgjørsprogram.

For aksjeselskap vil det foreligge mulighet for ny skattemelding fra inntektsåret 2022 (innlevering våren 2023). Også denne vil være temabasert og nesten alle underliggende skjemaer vil forsvinne og bli erstattet kun av en næringsspesifikasjon. Pr. d.d er løsningen ikke helt klar fra Skatteetaten, men vi satser på å ta i bruk den nye skattemeldingen for de fleste allerede i år. Fra inntektsåret 2023 vil alle aksjeselskap måtte bruke ny versjon. Må sendes inn via regnskapsprogram/årsoppgjørsprogram.

4. Utbytterestriksjoner ved tilskudd
Har ditt selskap mottatt noen form for koronastøtte (ikke støtte til tapt varelager) for perioden november 2021 til februar 2022? Det vil da ikke være anledning til å vedta eller utbetale utbytte i perioden 28. januar 2022 til 31. desember 2023, uten at støtten må tilbakebetales. Vær obs på at som likestilt med utbytte, menes også blant annet lån til aksjonær, konsernbidrag, tilbakekjøp egne aksjer og bonusutbetalinger når dette brukes for å omgå utbyttebegrensningen.

5. Nye dokumentasjonsregler ved krav om nedsetting av formuesverdi på næringseiendom Noen ganger blir ligningsverdien på næringseiendom urimelig høy og skal i utgangspunktet ikke utgjøre mer enn 75 % av dokumentert omsetningsverdi. For å få satt ned verdien gjelder følgende krav:
• Dokumentasjon må tidligst være utarbeidet i det første inntektsåret den skal benyttes for
• Må være ferdig utarbeidet senest på tidspunktet det kreves nedsettelse (sender inn skattemeldingen) og kunne fremlegges umiddelbart ved forespørsel.
• Være utarbeidet av faglig kompetanse, herunder takstmann eller næringsmegler
• Må inneholde en redegjørelse for vurderingen og forutsetningene som denne bygger på
• Som dokumentert verdi regnes også faktisk salgssum i inntektsåret, forutsatt fritt salg mellom uavhengige parter.

6. «Monsterskatt»
Det var varslet innføring av ny privatbeskatning av blant annet hytte, båt og bolig eid gjennom selskap fra 1. januar 2023. Ny løsning er benevnt som «monsterskatten» i flere medier men ble ikke tatt med i årets statsbudsjett. Det er nå foreslått innføring fra 1. januar 2024.

Dagens regler om denne type beskatning har vært styrt av faktisk bruk og etter markedsverdi. Nytt forslag er mer styrt av disposisjonsrett og bruk av fastsatte satser som er ganske så høye.


Det blir opp til selskapet å bevise at formuesgjenstanden faktisk er brukt til inntektsgivende aktivitet for enhver periode av året.

Det vil også kunne bli nye regler ved salg av slike formuesgjenstander fra selskapet til eier.
Etter dagens regler skal kjøpesummen settes til markedsverdi. For betaling lavere enn markedsverdi, blir differansen skattepliktig for eier. Selskapet skal beskattes for sin gevinst, også dette etter markedsverdi.

Etter nye regler skal eier beskattes for det høyeste av markedsverdi eller alternativt eiendelens anskaffelseskost tillagt vedlikehold og påkostninger.
Eksempel: Selskapet har kjøpt leilighet for 5 mill og påkostet med 3 mill. Markedsprisen er 6,5 mill på salgstidspunktet, men det blir da 8 mill som utgjør beregningsgrunnlaget.

De foreslåtte reglene vil innebære en kraftig beskatning av disposisjonsretten til de aktuelle formuesobjektene. For de færreste (trolig ingen) vil det være lønnsomt å eie slike eiendeler til privat forbruk gjennom et selskap. Dersom selskapet i dag eier denne type eiendeler bør det derfor foretas en vurdering av hva som vil være hensiktsmessig å foreta seg før de nye reglene eventuelt trer i kraft.

Sitter selskapet f.eks. med en eiendom som er påkostet mer enn det markedet er villig til å betale for den, bør det vurderes om eiendelen skal tas ut av selskapet mens reglene fortsatt er slik at beskatningen tar utgangspunkt i markedsverdien.

I selskap hvor aksjonærer som eier minst 50 % har disposisjonsrett til en eller flere av de aktuelle formuesobjektene i sin inntektsgivende virksomhet, uten at aksjonæren selv benytter eiendelen, anbefaler vi å ta vare på dokumentasjon som kan bevise selskapets bruk.


7. Innrapportering av betalinger til selvstendig næringsdrivende (RF 1321)
Kjøp av tjenester fra «selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted» skal hvert år innrapporteres ved hjelp av skjemaet RF 1321. Dette ser vi ofte er uteglemt og vil derfor minne om disse reglene. Fristen for innsendelse er 15. februar 2023.

Med fast forretningssted menes f.eks at det foreligger et faktisk kontor med ansatte og skilt som viser at selskapet drifter herfra. Hvis det er tvil om at det er et fast forretningssted skal opplysningene innrapporteres.

8. Alle balanseposter skal dokumenteres
Minner om at det er krav til at alle balanseposter skal dokumenteres av den som utarbeider regnskapet. Dette vil også medføre redusert revisjonshonorar for dem dette gjelder.

9. Aksjonærregisteroppgaven 2022
Aksjonærregisteroppgaven er lovpliktig å sende inn for alle aksjeselskaper på lik linje med andre ligningsoppgaver, og selskapet er derfor ansvarlig for å få dette utført. Fordelene med at dette sendes inn er blant annet at alle aksjonærforhold kommer automatisk inn på aksjonærenes private selvangivelser, samt at det blir beregnet korrekt skjermingsgrunnlag som muliggjør mindre skatt på utbytte og annen aksjegevinst.

For selskaper som har fått godkjent aksjonærregisteroppgaven fra 2021, foreligger det nå et forhåndsutfylt forslag på Altinn. Det vil her bli stilt spørsmål om det for eksempel er endringer i aksjekapitalen i løpet av 2022 eller utbetalt utbytte. Oppgave for 2022 kan ikke leveres inn før